Kategorie: Musikalisches Conversations-Lexikon 1870-1883

Musikalisches Conversations-Lexikon. Eine Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften,
Mendel, Hermann (Hg.): 1. Band, Berlin 1870, 2. Band, Berlin 1872, 3. Band, Berlin 1873, 4. Band, Berlin 1874, 5. Band, Berlin 1875, 6. Band, Berlin 1876,
Reissmann, August (Hg.): 7. Band, Berlin 1877, 8. Band, Berlin 1877, 9. Band, Berlin 1878, 10. Band, Berlin 1878, 11. Band, Berlin 1879, Ergänzungsband, Berlin 1883.