Contrappunto (1882)

Contrappunto (ital.), siehe Kontrapunkt. [Reissmann Handlexikon 1882, 92]