Buffo (1882)

Buffo (ital.), komisch. Opera buffa, so viel wie komische Oper. Bassbuffo, Bassist, der komische Partien singt; siehe Bass. [Riemann Musik-Lexikon 1882, 135]