Prosthesis (1802)

Prosthesis, siehe Tempus vacuum. [Koch Musikalisches Lexikon 1802, 1178]