Accademia degli Arcadi (1882)

Accademia degli Arcadi, siehe Arkadier. [Riemann Musik-Lexikon 1882, 5]