Jeu de buffle (1882)

Jeu de buffle oder Jeu à peau de buffle, d. i. Spiel mit Büffelleder, nannte im 18. Jahrhundert Balbestre einen von ihm erfundenen Pianozug am Clavecin. [Reissmann 1882, 213]